Takahito Toguchi, Ria Tokuchi, Rizu Toguchi, Nobutaka Obana,Yasuhiro Tsujimoto