Syouji Hiranuma,Tomonari Hoshihara,Mamoru Kashikura,Ikuya Kanemitsu