Koutarou Amano, Ai Fujikami, Tsuyoshi Fujikami, Nguven Minh Dang, Enrico Abel Estanislao