Hinari Shinoda, Ayumu Ikeshima, Tatsunori Iwao, Yoshiyuki Yamaguchi, Takumi Mitani